Обучението

в

ОУ,,Антон Страшимиров"

ааПостиженията на училището през изминалите години е неоспорим факт. Високите резултати в обучението на учениците по всички дисциплини в начален и прогимназиален етап се дължат на професионализма на преподавателите и системността в работата им. От учителите се изисква повишаване на квалификацията им и прилагане на разнообразни методи на работа за повишаване резултативността в обучението на подрастващите.

ddУчилището е в състояние да решава възникналите проблеми, защото се работи в атмосфера на колегиалност и партньорство. Дейностите са планирани и целенасочени към пълноценна личностна изява на учители и ученици. Изводите от проведената контролна дейност на ръководството разкриват успешна реализация на учебно-възпитателната работа. Наложеният съвременен модел на обучение и голям брой обществени изяви е преоритет в работата и през настоящата учебна година.

 1. Мисия на училището
 2. Визия на училището
 3. Цели на училището
 4. Стратегии в дейността на училището.
 5. Приоритетни дейности на училището

Мисия на училището:

 • Усъвършенстване на обучението по чужди езици в паралелките по РЧЕО и стартиращите по нов учебен план първокласници, второкласници и третокласници.
 • Още по-успешно протичане на учебния процес в паралелките с разширено изучаване на музика - фолклор и разширяване на кампанията за прием в тях, издирване на талантливи деца.
 • Популяризиране на успехите на училището.
 • Навлизане на информационните технологии в учебния процес.

Визия на училището:

  В ОУ,,Антон Страшимиров" учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини и добро възпитание, което ги прави конкурентноспособни при прием в ЕГ, СОУ.

Цели на училището:

 • Съхраняване на положителните тенденции в досегашното развитие на училището и усъвършенстване на учебно възпитателния процес
 • Приобщаване на учениците към училищния живот чрез разнообразни урочни и извънурочни дейности.

Стратегии в дейността на училището:

 • Демократизация и хуманизация на дейността на училището- поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение.
 • Привличане на семейството като партньор в учебно-възпитателния процес.

Приоритетни дейности на училището:

 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка
 • Издигане качеството на обучението по всеки предмет.