ПРАВИЛНИК

за дейността на училището

Раздел V

Ученици

 

1.      Учениците са длъжни :

1.1.   Учениците от всяка паралелка избират ученически съвет, който организира участието им в привлекателни за тях дейности с цел развиване на ученическата общност в паралелката и приобщаване към общоучилищния живот.

1.2.   Да познават добре и да спазват стриктно всички разпоредби от Глава ІV, Раздел ІІ на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, указващ техните права и задължения.

1.3.   Да се явяват за началото на учебните занятия не по-късно от 7,15 ч. / за първа смяна/ и 13,15 ч. / за втора смяна/.

1.4.    Да влизат в учебната сграда под строй в определеното време и да изчакват до идването на преподавателя за влизане в съответния кабинет или класна стая.

1.5.   Да посрещат влизането на учителите в клас със ставане на крака.

1.6.    Да се явяват в училище в приличен външен вид.

1.7.   Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи

1.8.    Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор.За изгубени вещи училището не носи отговорност.

1.9. Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат.

1.10.  Столуващите ученици да влизат през входа към столовата.

1.11. При отсъствие на преподавателя, да изчакат 15 минути пред кабинета и едва след разрешение от директора или помощник-директора да напуснат училищната сграда до следващия учебен час.

1.12.  Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тях.Накърняване на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.

1.13.  Да не се надвесват от прозорците на училището.

1.14.  Да носят личната си карта в училище и извън него.

2.    Закъснение до 15 мин. от час се счита за 1/3 неизвинено отсъствие, а над 15 мин. - за едно неизвинено отсъствие.

3.    Закъснения до 15 мин. за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

4.   Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

5. Отсъствия на ученици от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с медицинска бележка, документ от спортния клуб,в който членуват или с уведомително писмо от родителя /настойника/.

6.   Отсъствие на учениците от училище по семейни причини става само след представяне на писмена молба от родителите /настойниците/ и предварително разрешение от класния ръководител / до два дни/ или от директора на училището.

7.   За допуснатите отсъствия класният ръководител своевременно уведомява родителя или настойника на ученика.

8. Родители,настойници и попечители,които не осигуряват присъствието на децата си в училището за времето,през което подлежат на задължително обучение,се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. Санкцията се налага от Общинската администрация.

9. За виновно неизпълнение на задълженията си по ЗНП, ППЗНП и този правилник, учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно чл.139 и чл.140 от ППЗНП.

10. Съгласно чл.139, ал.1 от ППЗНП, на ученика може да бъде наложено наказание при нарушение на чл.134, ал.2, т.2,4,5,6,7 и 8 от ППЗНП /т.2: “ Ученикът няма право да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и алкохол”;т.4: “Ученикът няма право да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителите.”;т.5: “Ученикът няма право да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.”;т.6:”Ученикът няма право да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага психическо и физическо насилие върху тях”;т.7:”Ученикът няма право да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици”;т.8:”Ученикът няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове”/, пряко свързани с чл.5 от Декларацията за правата на човека /”Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание”./ и чл.8,ал.2 от Закона за степента на образователния минимум и учебния план , т.1,2,3,4,5 и 6 от ЗНП / “Общообразователната подготовка се изгражда върху принципа на зачитане на :т.1.Основните човешки права;т.2.Правата на детето;т.3.Традициите на българската култура;т.4. Постиженията на световната култура;т.5.Ценностите на гражданското общество;т.6.Свободата на съвестта и свободата на мисълта”/.

10.1.  Съгласно чл.139, ал.1 от ППЗНП, за неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с плана за дейността на училището, ученикът се наказва с :

10.1.1. Забележка

10.1.2. Предупреждение за преместване в друго училище.

10.1.3. Преместване в друго училище до края на учебната година.

10.1.4.Преместване от дневна  в самостоятелна форма на обучение за ученици, вече навършили 16 - годишна възраст

10.2.  Наказанията по т.1 от чл.139, ал.1 на ППЗНП се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т.2, т.3 и т.4 - със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет..

10.3. Преди налагане на наказание по чл.139, ал.1 от ППЗНП класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика и Дирекция”Социално подпомагане” по местоживеенето му за извършеното нарушение. Също така да информира Комисията по противообществените прояви, ПдС на училището и да представи писмен доклад на директора на училището.

10.4. Преди налагане на наказание по чл.139, ал.1 от ППЗНП ученикът имаправо да бъде информиран и консултиран от представител на Дирекция”Социално подпомагане” по местоживеенето му с цел защита на неговите права и интереси.

10.5. Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по чл.139, ал.1, т.1 или т.2 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението

10.6. Наказанието по чл.139,ал.1,т.3 или т.4 от ППЗНП се налага като крайна мярка при тежки нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС може да присъства и родителят или настойникът на ученика. В заповедта на директора се посочва вида на наказанието, срокът и причините за налагането му.

10.7. Наказанието по чл.139,ал.1,т.3 или т.4 от ППЗНП влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай,че е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок.

10.8. Наказанията по чл.139,ал.1 от ППЗНП се заличават с изтичане на съответната учебна година.Наказанието по чл.139,ал.1,т.1 или т.2 може да се заличи предсрочно по реда на чл.139,ал.2 от ППЗНП.

10.9. Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

10.10.Ученик, наказан по чл.139,ал.1,т.3, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определен със Заповед на Началника на РИО на МОН. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи обучението в училището,в което е преместен.

На основание чл.140 от ППЗНП за допуснати неизвинени отсъствия за времето, през което учениците подлежат на задължително обучение,им се налагат следните наказания :

10.3. За допуснати 3 неизвинени отсъствия - първо предупредително писмо, разговор на класния ръководител с родителите и ученика.

10.4. За допуснати 5 неизвинени отсъствия – второ предупредително писмо, разговор на класния ръководител и педагогическия съветник с родителите и ученика.

10.5. За допуснати 8 неизвинени отсъствия – трето предупредително писмо, разговор на директора с родителите и ученика и забележка от директора.

10.6. За допуснати 10 неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище.

10.7. За допуснати 12 неизвинени отсъствия - след решение на Педагогическия съвет на ученика се налагат парични глоби от Общинската администрация.

10.8. За допуснати 15 неизвинени отсъствия – преместване в друго училище до края на учебната година.

11.  Наказанията по т. 11.4. , 11.5. и 11. 6. от този Правилник се налагат едва след връчване на най-малко три последователни предупредителни известия на родителите от класния ръководител.

12.  Наказанията по чл.139 от ППЗНП се налагат след връчването на уведомителни писма от класния ръководител и проведен разговор на класния ръководител и родителите на ученика с директора.

13.  Похвали :

13.1. За постигнати отлични резултати в усвояването на учебния материал от учениците, Педагогическия съвет има право да присъжда следните награди :      Вписване в почетната книга на училището след завършване на VІІІ клас – “Отличник на випуска” и награда – часовник.

13.2. Други морални и материални награди на завършващите степен и VІІ клас с отличен успех, съобразени с възможностите на Училищното настоятелство.

Нагоре Начало Карта на сайта